Obietnice przedwyborcze PO z roku 2011

W roku 2011 odbyły się wybory i przy okazji odbył się festiwal obietnic.  Minęły 3 lata i możemy przed kolejnymi wyborami popatrzeć na stare obietnice.

Cóż… chyba coś nie wyszło… Znów…

(Teksty pobrane z oficjalnych stron PO.)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

 •  Skrócimy czas postępowań sądowych średnio o jedną trzecią za pomocą lepszego zarządzania sądami oraz informatyzacji. Zmienimy strukturę organizacyjną sądów, a zasoby kadrowe i finansowe zostaną efektywnie wykorzystane.Sądami pokierują dyrektorzy wybrani spośród specjalistów z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Prezesi sądów skoncentrują się na swoich zasadniczych obowiązkach: kierowaniu działalnością orzeczniczą i pracą z sędziami.
 • Wdrożony zostanie system oceny pracy sędziów, połączony z indywidualnym planem rozwoju, co wpłynie w znaczący sposób na wzrost jakości ich pracy.
 • Ustanowimy na potrzeby postępowania sądowego publiczne bazy danych zawodowych pełnomocników. Zapewni to możliwość weryfikacji pełnomocników zawodowych w automatyczny sposób.
 • Zastąpimy tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny tytułem elektronicznym. W ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. To pozwoli na przyspieszenie postępowania, uproszczenie procedur, a także ograniczenie kosztów.
 • Umożliwimy wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Możliwe będzie składanie drogą elektroniczną nie tylko wniosków o wszczęcie egzekucji, ale także innych pism i wniosków.
 • Zakończymy wdrażanie Systemu Dozoru Elektronicznego tak, by objął 7 500 skazanych (w wymiarze dziennym i miesięcznym).
 • Uprościmy prawo upadłościowe tak, aby postępowania skróciły się do poziomu średniej OECD, a likwidowane przedsiębiorstwa były w stanie szybko się odrodzić, zachowując wartość majątku produkcyjnego i utrzymując miejsca pracy.
 • Poszerzymy grupę osób, które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego bez odbywania aplikacji (zwłaszcza poprzez skrócenie wymaganych okresów).
 • Rozszerzymy program „Praktycznej nauki prawa” m.in. tworząc Szkolne Koła Prawne, których celem będzie przede wszystkim poszerzanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, i efekzapoznanie ich z zasadami porządku prawnego oraz przekazanie im praktycznej wiedzy prawniczej.
 • Wprowadzimy przepisy, zgodnie z którymi niektórzy przebywający w zakładach karnych (osadzeni za nieuiszczenie kary finansowej) będą nieodpłatnie odpracowywali swoją karę pracą, będą to np. prace związane z zabezpieczeniem przed powodzią czy sprzątanie lasów.
 • Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do billingów obywateli oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem podsłuchów.

SPRAWNA ADMINISTRACJA

 • W znoszeniu barier dla przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej leżą olbrzymie szanse rozwojowe i dlatego deregulacja oraz ograniczanie biurokracji staną się priorytetem naszej polityki gospodarczej. Nasze działania pójdą w czterech kierunkach:
 • Dobre prawo – projekty ustaw będą procedowane wyłącznie po przejściu rygorystycznego badania ich przydatności dla obywateli i przedsiębiorców, co ukróci gonitwę legislacyjną w administracji rządowej.
 • Dyrektywy unijne będą mogły być przenoszone do polskiego prawa wyłącznie w wersji minimum, zgodnie z zasadą „UE i ani przecinka więcej”.
 • Projekty ustaw będą musiały – obowiązkowo – uwzględniać przegląd najlepszych praktyk krajów najbardziej zaawansowanych. Każda ustawa będzie zawierała zapis o obowiązku przeglądu jej efektów przez parlament po maksymalnie trzech latach obowiązywania, tak aby można było porównać założenia ze skutkami.
 • Powołamy biuro interwencyjne (pogotowie antybiurokratyczne) pod kierownictwem pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, które będzie zbierało skargi obywateli na absurdy biurokratyczne i na bieżąco interweniowało w urzędach i instytucjach, wymuszając uproszczenie i przyspieszenie załatwiania spraw.
 • Deregulacja – w sposób kompleksowy będziemy upraszczać i likwidować krępujące i zbędne przepisy tak, aby poszerzać wolność gospodarczą i obywatelską. Skoncentrujemy się na tych obszarach, które mają największy wpływ na gospodarkę i życie ludzi, np.:
 • Skrócimy termin uzyskania pozwolenia na budowę do 100 dni (z około 300) i zmniejszymy liczbę procedur z 30 do 15.
 • Uwolnimy połowę regulowanych zawodów i stworzymy jednolite zasady działania samorządów zawodowych, swobodą stowarzyszania się stowarzyszeń.
 • Zmniejszymy liczbę procedur wymaganych przy rejestracji firmy poprzez integrację systemów informatycznych administracji publicznej.
 • Przystąpimy do gruntownego przeglądu instytucji kontrolnych w państwie, aby zredukować ich liczbę wyłącznie do tych niezbędnych.
 • Zlikwidujemy odrębną procedurę gospodarczą w postępowaniu sądowym. Spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane w takim samym trybie, jak spory między innymi obywatelami, co znacznie przyspieszy  ich rozstrzyganie. Pomimo likwidacji postępowania w sprawach gospodarczych zamierzamy zachować tzw. sądy gospodarcze jako wyspecjalizowane w obszarze rozstrzygania spraw wydziały sądów powszechnych.
 • E-administracja – połączymy urzędy w informatyczną sieć, aby zaoszczędzić obywatelom i przedsiębiorcom wizyt w urzędach i uprościć ich kontakty z administracją. Na przykład umożliwimy odbiór paszportów i innych dokumentów osobistych w dowolnym urzędzie Polski lub za poręczeniem pocztowym.
 • Wprowadzimy system, który umożliwi podróżowanie samochodem bez dokumentów. Policjant zatrzymując do kontroli kierowcę, będzie w radiowozie dysponował mobilnym urządzeniem, które łącząc się z centralnymi serwerami będzie w stanie przekazać, na podstawie wybranej informacji (np. PESEL), dane o kierowcy lub samochodzie.
 • Od 2013 roku wprowadzimy elektroniczny dowód osobisty (pl.ID). Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu zapisanemu w dowodzie kontakt z urzędami będzie o wiele prostszy.
 • Stworzymy system, dzięki któremu paszport będzie można odebrać w dowolnym miejscu w kraju lub otrzymać go bezpośrednio, pocztą do domu.
 • Konsultacje społeczne – zgodnie z naszą filozofią wyzwalania kreatywności i współpracy zaprosimy wszystkich do interaktywnego opiniowania projektów i pomysłów rządu od najwcześniejszego etapu. Wykorzystamy Internet wi efektyi portale społecznościowe do aktywnej moderacji dyskusji nad projektami rządowymi i poselskimi. Wprowadzimy obowiązek analizy propozycji płynących od obywateli przez rządowe centrum analityczne.
 • Oprócz działań deregulacyjnych opracujemy reformę centrum administracyjnego państwa, by zwiększyć efektywność władzy wykonawczej przez jej konsolidację i większe ukierunkowanie na myślenie strategiczne. Chcemy, aby rządowa administracja centralna w większym stopniu wykorzystywała wiedzę, aktywność społeczną oraz posiadane zasoby materialne. Zaproponowane zmiany powinny także przyczynić się do rozwoju nowych technologii w administracji ułatwiających kontakt na linii urząd-obywatel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.