Program wyborczy PIS w wyborach 2005

Ku przypomnieniu, czym nas raczono dwa lata temu przytaczam oficjalny program wyborczy PIS.


Państwo

Naszym celem jest konsolidacja i umocnienie państwa, zwiększenie wymagań wobec ludzi mających władzę.
Należy rozszerzyć lustrację, ujawnić wszystkich funkcjonariuszy i tajnych współpracowników peerelowskich służb specjalnych. Teczki osób pełniących funkcje publiczne muszą być ujawnione.
Zlikwidujemy postkomunistyczne instytucje i uprzywilejowanie peerelowskich funkcjonariuszy. Przebudujemy specsłużby. Wprowadzimy przepisy zakazujące służbom specjalnym ingerowania w życie polityczne. Wprowadzimy zasadę jawności i odtajnimy dokumenty dotyczące historii PRL-u.
Przeprowadzimy majątkową lustrację polityków i ich rodzin. Zreformujemy służbę cywilną. Uporządkujemy system wynagrodzeń.
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów nie będzie fikcją. Prokuratorów skierujemy do bezpośredniej walki z przestępczością. Powołamy Urząd Antykorupcyjny.
W resorcie spraw wewnętrznych i administracji przeprowadzimy poważne zmiany likwidując układ wywodzący się z komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.
Przebudujemy Komendę Główną. Przywrócimy mundurowy charakter służby. Przywrócimy honor, rozkaz, dyscyplinę i służbę obywatelom.
Wprowadzimy nową strategię informatyzacji państwa. Doprowadzimy do uchwalenia ustawy o infrastrukturze informacyjnej państwa.

Gospodarka

Po to, żeby powstawały nowe miejsca pracy konieczne jest obniżenie poziomu podatków i kosztów pracy.
Proponujemy, aby każdy przedsiębiorca tworząc nowe miejsce pracy otrzymywał comiesięczne potrącenia od podatku CIT.
Obniżymy stawkę podatkową dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Proponujemy dwuletnie zwolnienia pracodawców z uiszczania części składek na ubezpieczenia społeczne za nowozatrudnionych.
Wprowadzimy zmiany w podatku dochodowym od osób mających dzieci.
Uprościmy system podatkowy poprzez docelowe zmniejszenie liczby stawek podatkowych do dwóch: najpierw 18- i 32-procentowej, potem 18- i 28-procentowej. Sprzeciwiamy się podatkowi liniowemu 3 x 15.
Zachowamy wspólne rozliczanie się małżonków.
Utrzymamy dotychczasowe stawki podatku VAT.
Zlikwidujmy podatek od lokat bankowych.
Dokonamy zmian realizując program Tanie Państwo. Przyniesie to prawie 5 mld oszczędności rocznie oraz ok. 3 mld zł jednorazowych wpływów.
Doprowadzimy do likwidacji wielu agencji, funduszy i urzędów.
Będziemy walczyć o ułatwienie dostępu polskim przedsiębiorcom do rynków państw UE. Jesteśmy przeciwni narzuceniu Polsce wspólnej waluty do czasu, kiedy koszty integracji monetarnej będą zdecydowanie niższe od ewentualnych korzyści. Będziemy zabiegać o kierowanie większej ilości środków na regiony graniczne UE, co oznacza stworzenie specjalnych programów dla Ściany Wschodniej.
Zmienimy przepisy dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej przejrzyste, stwarzające zachęty do rozpoczynania nowej działalności. Doprowadzimy do stworzenia specjalnej oferty kredytowej dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność.
Priorytetem PiS będzie szybki rozwój ok. 5 tysięcy km dróg ekspresowych o europejskim standardzie. Zajmiemy się restrukturyzacją PKP oraz modernizacją linii kolejowych.
Dokonamy zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne, co doprowadzi do spadku cen usług telekomunikacyjnych i ich większej dostępności.
W rękach skarbu państwa pozostaną te spółki i przedsiębiorstwa, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarczego. Program prywatyzacyjny PiS przewiduje, że z tego tytułu, do budżetu państwa wpłynie w przeciągu najbliższych czterech lat od 7 do 10 mld zł rocznie.
Zwiększymy wydatki na badania i rozwój, a w szczególności na badania podstawowe. Bardzo ważnym źródłem środków na działalność badawczo-rozwojową powinny być zwolnienia podatkowe.

Rodzina

Według naszego programu mieszkaniowego Rodzina na swoim, każda rodzina powinna dysponować samodzielnym mieszkaniem. W ciągu najbliższych 8 lat należy wybudować od 3 do 4 milionów mieszkań.
Odbiorcą programu budownictwa społecznego będą rodziny o średnich i niskich dochodach, których nie stać na kupno lokalu na wolnym rynku.
Z programu budownictwa socjalnego skorzystają osoby, których nie stać na mieszkanie społeczne. Budownictwo socjalne powinno być finansowane przez gminy.
Wprowadzimy ulgi podatkowe uzależnione od liczby dzieci w rodzinie oraz jej dochodów.
Zlikwidujemy biurokratyczne bariery i przepisy utrudniające tworzenie i rozwój firm rodzinnych. Wydamy bezwzględną walkę próbom zdominowania mniejszych firm przez wielkich rynkowych graczy.
Upatrując w wartościach chrześcijańskich fundamentu silnej rodziny, opowiadamy się przeciwko aborcji i eutanazji.
Krzewienie wartości sprzyjających rodzinie, propagowanie pożądanych wzorców powinno być jednym z najważniejszych elementów misji telewizji publicznej.
Opowiadamy się za zdecydowanym reagowaniem władz publicznych na przejawy naruszania ładu moralnego. Prezydent Warszawy Lech Kaczyński doprowadził do likwidacji wielu agencji towarzyskich, z czym wcześniejsze władze stolicy nie potrafiły sobie poradzić.
Prawo i Sprawiedliwość szczególnego partnera i sojusznika w przeciwdziałaniu rozkładowi rodziny upatruje w Kościele Katolickim.

Zdrowie

Zamierzamy doprowadzić do przebudowy systemu opieki zdrowotnej.
Bronimy konstytucyjnej zasady równego i sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich obywateli.

Naszymi priorytetami są:

 • podniesienie nakładów na ochronę zdrowia
 • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i powrót do finansowania ochrony zdrowia z budżetu
 • ustanowienie koszyka podstawowych gwarantowanych świadczeń medycznych;
 • umożliwienie wprowadzenia dodatkowych i alternatywnych komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych;
 • otoczenie szczególną opieką zdrowotną dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia oraz kobiet ciężarnych;
 • utworzenie w Polsce sieci szpitali publicznych oraz państwowego systemu ratownictwa medycznego;
 • wspieranie rodzimego przemysłu farmaceutycznego;
 • stworzenie możliwości szerokiego dostępu do specjalizacji i kształcenia doskonalącego polskim lekarzom, pielęgniarkom i położnym.

Powstrzymamy lawinowo narastające zadłużenie szpitali.
Uprościmy zasady finansowania świadczeń gwarantowanych. W tym celu:

 • wdrożymy system opłat w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • zapewnimy szeroką opiekę pielęgniarską świadczoną w domach;
 • rozwiniemy finansowanie rehabilitacji medycznej;
 • wprowadzimy finansowaną z budżetu państwa opiekę nad kobietami ciężarnymi;
 • rozwiniemy profilaktykę zdrowotną w szkołach, w tym stomatologiczną;
 • stworzymy system rejestrowania usług medycznych.

Doprowadzimy do tego, że przeciętny emeryt, rencista czy osoba przewlekle chora będzie mogła kupić więcej leków.

Uważamy, że państwo musi określić racjonalne zasady tworzenia krajowej sieci szpitali. Budżet państwa powinien zapewnić środki finansowe na zagwarantowanie i utrzymanie gotowości medycznej szpitali zakwalifikowanych do sieci.
Zamierzamy usprawnić system ratownictwa medycznego. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego przejmie budżet państwa.
Opowiadamy się za wprowadzeniem komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych i stworzymy ramy prawne dla działalności rynku ubezpieczeniowego.
Uruchomimy programy propagujące zdrowy tryb życia. Na ten cel przeznaczymy środki pochodzące z części podatku akcyzowego, nakładanego przez państwo na wyroby alkoholowe i tytoniowe.
Lekarze i pielęgniarki w czasie trwania specjalizacji będą korzystali z finansowanego przez państwo systemu rezydenckiego, obejmującego wszystkich lekarzy specjalizujących się w uprawnionych do tego szpitalach.

Edukacja

Niezbędne są daleko idące zmiany w polskim systemie edukacji:

 • kształcenie kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie merytorycznym i moralnym;
 • objęcie maturą jak największej liczby uczniów;
 • prowadzenie polityki wyrównywania szans;
 • zacieśnianie współpracy szkolnictwa i środowisk gospodarczych;
 • utrzymanie bezpłatnych studiów na państwowych uczelniach;
 • dbałość o poziom polskiego szkolnictwa wyższego;
 • zwiększenie skali finansowania badań naukowych.

Zwiększymy dodatek motywacyjny dla nauczycieli, zależny od ich poziomu kompetencji i zaangażowania.
Reforma programowa będzie polegać na dostosowaniu programów nauczania do wymagań stawianych uczniom na sprawdzianach i egzaminach państwowych. Wyniki tych sprawdzianów i egzaminów na poziomie szkoły będą jawne. Wprowadzimy obowiązkowe nauczanie informatyki i języka angielskiego od poziomu tzw. „zerówki”. Ocenom z zachowania przywrócimy tę samą rangę, co stopniom z przedmiotów szkolnych.
Szkoła zapewni uczniom podstawową opiekę medyczną i dożywianie.
Wprowadzimy ceny maksymalne na podręczniki.
Wprowadzimy nowy sposób finansowania stypendiów.
Uprościmy struktury szkół stricte zawodowych oraz unowocześnimy programy przysposabiające do zawodu.

W dziedzinie szkolnictwa wyższego najważniejszymi zadaniami są: podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie nakładów na szkoły wyższe.
Dla absolwentów szkół średnich ustanowimy stypendia rządowe na zagranicznych wyższych uczelniach.
Przedsięwzięcia naukowe o charakterze praktycznym będą w wyższym stopniu finansowane z funduszy strukturalnych. Badania podstawowe w naukach ścisłych, społecznych i prawnych, a także nauki humanistyczne będą finansowane ze zwiększonych funduszy na naukę.
Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za:

 • przebudową systemu stowarzyszeń naukowych i pozauczelnianych instytutów naukowych;
 • wprowadzeniem jawności decyzji o przyznawaniu grantów i jawności uzasadnień. Wprowadzeniem możliwości odwołania się od decyzji negatywnych;
 • zmianą mechanizmu weryfikacji wyników prac naukowych z formalnego na merytoryczny.

System wychowawczy szkolnictwa publicznego powinien respektować chrześcijański systemu wartości oraz odwoływać się do tysiącletniej tradycji narodu i państwa polskiego.

Kultura
Kultura narodowa jest największym skarbem, który z najwyższą starannością należy pielęgnować i wzbogacać.
Naszymi priorytetami będą:

 • doprowadzenie do przyjęcia przez nowy rząd Paktu dla Kultury narodowej, zapewniającego 20-procentowy wzrost nakładów na kulturę w ciągu najbliższych czterech lat;
 • stworzenie sprawnego systemu mecenatu państwowego;
 • ścisła współpraca z twórcami nad polepszeniem kondycji kultury polskiej;
 • upowszechnianie twórczości artystycznej oraz dostępu do kultury;
 • ochrona mediów publicznych.

Podejmiemy następujące działania:

 • zbudujemy Muzeum Wolności. Potrzebę istnienia tego typu placówki pokazał sukces wybudowanego pod patronatem prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego Muzeum Powstania Warszawskiego;
 • stworzymy Pakt dla Kultury Narodowej;
 • przystąpimy do realizowania programu Nikifor XXI, wspierającego twórców ludowych oraz Młoda Polska, upowszechniającego uczestnictwo w kulturze;
 • wystąpimy z projektem ustawy likwidującej Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 • wystąpimy w Sejmie o obniżenie podatku VAT od produkcji książek i prasy.

Opowiadamy się również za:

 • umocnieniem statusu narodowych instytucji kultury;
 • zreformowaniem finansowania polskiej kinematografii;
 • wspieraniem procesu odbudowy regionalnej prasy kulturalnej;
 • zmianą prawa autorskiego;
 • zastosowaniem zasady wyjątku kulturalnego w sferze opodatkowania działalności twórczej oraz statusu twórców;
 • zmniejszeniem obciążeń podatkowych działalności kulturalnej, w szczególności podatku VAT od produkcji książek i prasy;
 • możliwością odpisywania od podatków wpłat na fundacje, których zadaniem jest wspieranie twórczości kulturalnej.

Zapewnimy uwolnienie mediów publicznych od nacisków politycznych i zobowiążemy je do realizacji misji w dziedzinie edukacji i kultury. Jesteśmy przeciwko prywatyzacji publicznego radia i telewizji. Będziemy dążyć do przyjęcia i egzekwowania przepisów zakazujących emisji programów zawierających przemoc oraz treści demoralizujące.
Będziemy kształtować założenia polityki kulturalnej nakierowanej na uformowanie patriotycznych postaw obywatelskich.

Polityka społeczna

Będziemy prowadzili aktywną politykę społeczną. Zerwiemy z dotychczasową praktyką układów i korupcji. Zapewnimy Polakom bezpieczeństwo i podobne warunki życiowego startu. Szczególnego wsparcia potrzebują osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i wykluczone oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Pożytki płynące z przemian obejmą także mniej zamożną część społeczeństwa.

Ze wzrostu gospodarczego mają korzystać również ubożsi Polacy Proponujemy Polakom zawarcie Nowej Umowy Społecznej. Musi ona objąć nasze najważniejsze sprawy. Są nimi:

 • naprawa państwa;
 • polityka prozatrudnieniowa;
 • program mieszkaniowy;
 • likwidacja cywilizacyjnej zapaści regionów zaniedbanych;
 • przywrócenie ochrony pracy;
 • polityka prorodzinna;
 • przebudowa systemów ochrony zdrowia oraz edukacji;
 • polepszenie jakości życia Polaków, zwłaszcza emerytów i innych słabszych grup społecznych.

Proponowana przez nas prozatrudnieniowa strategia rozwoju gospodarczego przewiduje między innymi wprowadzenie systemu podatkowego zachęcającego do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenie środków przeznaczanych na pożyczki umożliwiające rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Będziemy dążyć do:

 • wprowadzenia prorodzinnej ulgi podatkowej, stwarzającej motywację do posiadania dzieci;
 • wdrożenia naszego programu mieszkaniowego „Rodzina na swoim”;
 • wydłużenia urlopu macierzyńskiego;
 • podwyższenia obniżonej wysokości składki emerytalnej opłacanej przez budżet państwa za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 • uruchomienia programów ułatwiających pracującym rodzicom wychowywanie dzieci;
 • wprowadzenia korzystniejszych zasad przyznawania ulg przejazdowych dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz dla osób niepełnosprawnych i kombatantów;
 • rozszerzenia pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych;
 • wprowadzenia rozwiązań pomocowych wzorowanych na zlikwidowanym Funduszu Alimentacyjnym oraz doprowadzenia do zwiększenia ściągalności alimentów.

Ważne jest uruchamianie programów adresowanych do ludzi młodych.
Planujemy:

 • ograniczenie i uproszczenie procedur niezbędnych do rozkręcenia działalności gospodarczej i pomoc w zakładaniu własnej firmy;
 • odpolitycznienie administracji publicznej i ograniczenie zjawiska korporacjonizmu;
 • dążność do wprowadzenia ułatwień w spełnieniu stawianego przez pracodawców wymogu stażu pracy.
 • Opieką obejmiemy ludzi ubogich, chorych i niepełnosprawnych, samotnych i starszych.

Rolnictwo

Celem naszej polityki rolnej wobec wsi i rolnictwa będzie poprawa poziomu życia rodzin rolniczych oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Zamierzamy zarządzać gospodarką żywnościową kontrolując relacje ekonomiczne i prawne pomiędzy ogniwami: surowcowym, przetwórczym i handlem. Wyeliminujemy korupcję i drastyczne, nieuzasadnione dysproporcje w zyskach pomiędzy tymi ogniwami.
Powrócimy do negocjacji o wielkości dopłat i kierunkach ich stosowania.
W ramach umów z UE wzmocnimy ochronę rodzimego rynku produktów rolnych. Doprowadzimy do włączenia polskich rynków rolnych do jednolitego rynku UE oraz do utrzymania i zwiększenia eksportu polskich produktów rolnych. Będziemy udzielać wsparcia rolnikom podejmującym inwestycje z zakresu dostosowania gospodarstwa do standardów UE.
Powołamy do życia Program dla „Ściany Wschodniej” i innych najbiedniejszych regionów.
Będziemy wspierali zmiany i dostosowania w gospodarstwach rolnych w zakresie inwestycji, ułatwienia startu młodym rolnikom, doradztwa rolniczego, scalania gruntów, organizowania grup producentów oraz gospodarowania zasobami wodnymi i wykorzystaniu ich w rozwoju gospodarki rybackiej.
Stworzymy trwałe podstawy rozwoju agroenergetyki na obszarach wiejskich.
Ułatwimy dostęp drobnej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich do kapitału zewnętrznego. Priorytetem dla nas będą inwestycje tworzące nowe miejsca pracy.
Uruchomimy narodowy program dokształcania i edukacji młodzieży wiejskiej. Stworzymy jednolity i efektywny program stypendialny i kredytowy dla uczącej się młodzieży z terenów wiejskich.
Upowszechnimy Wirtualny Instytut Zrównoważonego Rolnictwa i powołamy Radę Badań Rolniczych i Wdrożeń i zapewnimy jej znaczącą rolę w systemie nauki polskiej.
Odstąpimy od podwójnego ubezpieczenia rolników podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Usprawnimy proces sprzedaży i dzierżawy ziemi znajdującej się we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnej. Zdecydowanie będziemy egzekwować uzgodnione w Traktacie Akcesyjnym ograniczenia obrotu polską ziemią rolną, chroniąc ją przed wykupem przez cudzoziemców.
Doprowadzimy do rozwoju instytucji finansowych prowadzących obsługę kredytową rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o rodzimy kapitał. Będziemy wspierać rozwój spółdzielczości bankowej.

Sport
Zwykli ludzie uprawiający sport to mniejsze nakłady na służbę zdrowia, mniej patologii i lepsze perspektywy rozwoju. Sport wyczynowy to duma z sukcesów polskich zawodników na arenach olimpijskich i mistrzostwach świata.
Powołamy Ministerstwo Sportu. Chcemy dotowania sportu wyczynowego i masowego również z wpływów z Totalizatora Sportowego i Polskiego Monopolu Loteryjnego. Źródłem finansowania powinny być także opłaty za reklamy napojów alkoholowych. Związki sportowe powinny mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Rozszerzymy zwolnienia podatkowe na cele sportowe i wprowadzimy rozwiązania umożliwiające przekazywanie 1% podatku na konkretne kluby i stowarzyszenia.
Wzmocnimy kontrolę nad dysponowaniem funduszami przeznaczonymi na sport. Należy pozwolić kibicom współdecydować o tym w jaki sposób i kto będzie zarządzał polskimi klubami i szefował związkom sportowym takim jak np. PZPN.
Naszym priorytetem będzie sport powszechny i szkolny. Położymy nacisk na rozwój podstawowej bazy sportowej w gminach wiejskich, powiatach i zaniedbanych miejskich osiedlach. Pieniądze na te inwestycje będą pochodziły m.in. z funduszy unijnych.

Wprowadzimy system nagród i stypendiów wypłacanych zawodnikom, a także ustanowimy status sportowca zawodowego, z zagwarantowanym ubezpieczeniem, składką emerytalną i normalnie liczonym okresem pracy.
Zlikwidujemy bariery organizacyjne i proceduralne dla osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawni będą mieli możliwość podejmowania studiów sportowych oraz korzystania ze świadczeń olimpijskich dla medalistów paraolimpiad.
Przywrócimy zasady poszanowania prawa w sporcie. Działacze podejrzani o korupcję będą odstawiani na boczny tor, natomiast ci, którym udowodni się winę, będą traktowani jak przestępcy. Do walki z boiskowym chuligaństwem wprowadzimy sprawdzone rozwiązania – obligatoryjne karty identyfikacyjne, karty kibica, monitoring, kary finansowe oraz szczególne uprawnienia sądów dla stadionowych recydywistów, polegające na możliwości zakazywania chuliganom udziału w masowych imprezach sportowych.

2 komentarze do “Program wyborczy PIS w wyborach 2005”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.