Program wyborczy LPR w wyborach 2005

Program LPR może wydawać się nieco skromny, jeśli chodzi o objętość, ale jakie myśli wzniosłe!
Można uznać, że jest to przykład idealnego programu. Mało konkretów za to dużo ideologii. Przynajmniej później trudno się czepiać wykonania!


PREAMBUŁA
Działalność polityczną, zawodową i społeczną traktujemy jako służbę Bogu, Polsce i Narodowi.
Uważamy, że realizacja niniejszego programu, podkreślającego wiodącą rolę nauki, własnych zasobów przyrodniczych i niewyczerpanych możliwości człowieka, jest zgodna z Polską Racją Stanu. Jest jedynym sposobem zdynamizowania rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych gałęzi przemysłu, miejsc pracy, nowych szans dla Polski.
Jesteśmy przekonani, że przedstawiony Program Rozwoju Polski jest zasadniczo inną, nową wizją budowy i funkcjonowania Państwa. Stwarza on warunki dla zajęcia przez Polskę właściwego miejsca w wielkiej rodzinie Narodów Europy.
Dlatego Liga Polskich Rodzin zmierza do zdobycia decydującego wpływu na władzę w państwie i samorządach lokalnych. Sprawowanie władzy zbudujemy na tradycyjnym ładzie moralnym Narodu, z fundamentalną rolą chrześcijaństwa, etyki i systemu wartości.
Są to odwieczne kanony naszej tożsamości. Zbudujemy ją także na autorytecie sprawiedliwej, praworządnej i silnej władzy ? mądrze kontrolowanej i ograniczanej przez Parlament i opinię publiczną. Celem nadrzędnym prowadzonej przez nas wszelkiej działalności jest kontynuacja najlepszego, nieprzerwany rozwój suwerennego Narodu i niepodległej Polski.
Na tę działalność składają się:
Ciągłość tradycji i kultury narodowej, poprawa poziomu etyczno-moralnego Narodu i funkcjonowania Państwa.
Zachowanie nienaruszalności terytorialnej, uruchomienie nowych, ozdrowieńczych sił Narodu, zasadnicza przebudowa struktur Państwa, przywrócenie fundamentalnej roli edukacji i nauki, wychowania, kultury oraz gospodarki w kształtowaniu rozwoju demograficznego i dobrobytu Narodu.

I
PAŃSTWO, NARÓD
1. Uważamy za konieczną głęboką reformę ustrojową, gospodarczą i społeczną naszego Państwa, wywodzącą swe korzenie z kultury i tradycji chrześcijańskiej,
z prawa naturalnego.
2. Naród Polski jest suwerenem, jedynym prawowitym gospodarzem polskiej ziemi.
3. Wszelka działalność organów Państwa, polityka wewnętrzna jak i zagraniczna, mają służyć przede wszystkim dobru Narodu Polskiego, a nie dogmatowi globalizacji i unifikacji międzynarodowej.
4. W tym celu konieczna jest zasadnicza przebudowa struktur państwowych, gospodarczych i społecznych, służąca wzmocnieniu Państwa, poprawie stanu jego bezpieczeństwa oraz dobrobytu Obywateli. Uważamy za konieczne naprawienie ogromnych szkód wyrządzonych Polsce i Narodowi, spowodowanych złym rządzeniem, wyprzedażą majątku narodowego, niespotykaną od czasów II wojny światowej degradacją Państwa w ostatnim okresie, zwanym „transformacją ustrojową”.
5. Spowodujemy, że polityka Państwa doprowadzi w krótkim czasie do zniwelowania różnic w poziomie wykształcenia, zatrudnienia, warunków życia i godnej starości, rozwoju duchowego i materialnego Narodu – zwiększając istotnie standardy cywilizacyjne Polski.
6. Jesteśmy przeciwni procesom powolnej dezintegracji i dekompozycji województw Polski w ramach globalnej polityki gospodarczej i społecznej.
7. Zdecydowany rozwój gospodarczy i społeczny Polski opieramy na zasadniczej zmianie dotychczasowych tendencji „prymatu ekonomii nad człowiekiem”.
8. Źródłem wszelkiego postępu i rozwoju jest i będzie zawsze patriotyzm, nauka i praca, wiedza oraz racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych Polski (ludzie, bogactwa naturalne).
II
CZŁOWIEK, RODZINA, SPOŁECZNOŚĆ, GMINA
1. Rodzina polska poniosła największe straty i ciężary dotychczasowych przemian i eksperymentów społeczno-gospodarczych.
2. Tradycyjnie rozumiana rodzina polska musi być szczególnie chroniona ze strony Państwa – co gwarantuje Konstytucja RP. Taką politykę prorodzinną, umożliwiającą jej wszechstronny naturalny rozwój, przewiduje niniejszy program.
3. Życie ludzkie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy przeciwni aborcji, eutanazji, klonowaniu człowieka, związkom homoseksualnym i wszelkiemu prawodawstwu sprzecznemu z etyką chrześcijańską, zasadami prawa moralnego i ładu społecznego.
4. Będziemy wspierać polskie rodziny, szczególnie wielodzietne poprzez system podatkowy, pomoc finansową i działania socjalne na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.
5. Każda rodzina winna mieć samodzielne mieszkanie, każdy dorosły winien mieć pracę, godziwie wynagradzaną.
6. Tylko własna praca, wykształcenie i przedsiębiorczość przy uczciwej polityce wewnętrznej Państwa są gwarantem stabilizacji i rozwoju polskich rodzin; Państwo ma obowiązek zagwarantowania godnych warunków życia swoim obywatelom w starszym wieku.
7. Tak jak elementarną komórką życia Narodu jest rodzina, tak podstawową strukturą życia gospodarczego i społecznego jest gmina.
8. Gmina ma tworzyć zorganizowany organizm życia swoich mieszkańców, społeczność zarządzaną demokratycznie wybieraną w wyborach większościowych.
9. Gmina winna zmierzać do maksymalnej samowystarczalności w podstawowych dziedzinach strategicznego rozwoju kraju: samowystarczalności żywnościowej, mieszkaniowej, energetycznej, infrastrukturalnej, zdrowotnej, zatrudnieniowej, edukacyjnej.
10. Każda gmina winna posiadać, opracowany wariantowo, wieloletni program trwałego rozwoju gospodarczego oraz społecznego – z wykorzystaniem własnego potencjału ludzkiego, intelektualnego oraz zasobów przyrodniczych (kopaliny, zasoby odnawialne) – zmierzający do uzyskania kompleksowej samowystarczalności w wymienionych obszarach.
11. Polska ma największe w Europie zasoby odnawialnych nośników energii, przekraczające wielokrotnie nasze roczne potrzeby. Polska do końca lat 70. była samowystarczalna energetycznie z zasobów kopalnych. Polska winna jak najszybciej uzyskać pełną samowystarczalność energetyczną, wytwarzając czystą, tanią ekologicznie energię, przede wszystkim z zasobów geotermicznych, które stanowią przeszło 90% potencjału energetycznego Polski. To jeden z głównych celów Programu Odbudowy Kraju.
12. Tylko własna nowoczesna energetyka, produkująca ekologicznie czystą, tańszą energię niż z surowców importowanych, może zmienić dotychczasowe tendencje planowania odgórnego, centralnego na sumę tendencji zdecentralizowanego planowania oddolnego, gminnego. Zamiast wydawać na import gazu, ropy 5 mld USD rocznie, można i należałoby te pieniądze przeznaczyć na rozwój państwa.
13. Wyzwoli to ogromną inicjatywę społeczną, zmieni dotychczasową politykę globalistyczną zaopatrywania kraju w energię z zasobów zagranicznych, zrównoważy budżet Państwa, zmniejszy bezrobocie, zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju.
14. Tak zmieniona koncepcja rozwoju kraju, oparta na samorządności, maksymalnym samofinansowaniu i maksymalnej samowystarczalności Gmin, jest gwarantem odbudowy i szybkiego wszechstronnego rozwoju suwerennej Polski.
III
POLACY ZA GRANICĄ
1. Polacy to jeden Naród, zarówno ten żyjący w Kraju, jak i żyjący na Obczyźnie. Dobro ich i ochrona praw za granicą winny być przedmiotem stałej troski władz państwowych.
2. Polacy żyjący za granicą winni mieć te same prawa wyborcze, co obywatele mieszkający w Ojczyźnie; uznajemy ich prawo do współdecydowania w sprawach Polski.
3. Należy zacieśnić więzi społeczne, naukowe, gospodarcze i kulturalne z Polonią i uczynić z polskich środowisk emigracyjnych ośrodki czynnie zaangażowane w szybki rozwój Polski oraz promocję jej interesów w świecie.
4. Polacy na Wschodzie chcący wrócić do Ojczyzny winni mieć tę możliwość; winni aktywnie włączyć się w rozwój kraju.
IV
IV POLITYKA GOSPODARCZA
l. Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski osiągniemy wykorzystując edukację i naukę jako siłę napędową rozwoju oraz własne zasoby przyrodnicze i techniczne.
2. Uprościmy procedurę prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej.
3. Upowszechnimy własność prywatną wśród obywateli Polski.
4. Jesteśmy przeciwni prywatyzacji sektorów strategicznych dla Państwa jak: energetyka systemowa i sieci energetyczne wysokiego i średniego napięcia, główne sieci przesyłowe gazu, magistrale telekomunikacyjne, podstawowe kopalnie, lasy, strategiczne z mocy ustawy dla funkcjonowania Państwa zakłady, transport lądowy (autostrady, koleje) i morski, główne porty, podstawowe źródła wody pitnej, zasoby kopalne, złoża surowców energetycznych, kopalin i zasobów odnawialnych.
5. Polski majątek państwowy sprzedany z naruszeniem prawa, użytkowany niezgodnie z zawartymi umowami i przeznaczeniem, dyskryminujący polskie podmioty gospodarcze i finansowe – zostanie znacjonalizowany po cenie kupna.
6. Nie godzimy się na dalszą wyprzedaż pozostałego majątku państwowego, zinwentaryzowanego w gminach, powiatach i województwach.
7. Gminy winny być właścicielem zasobów przyrodniczych i zasobów technicznych (woda, prąd, wodociągi, kanalizacja, gaz, energetyka, odpady komunalne), które winny stanowić główne źródło finansowania i rozwoju ekonomicznego gminy i jej mieszkańców
8. Dotychczasowe i kolejne procesy prywatyzacyjne zostaną poddane analizie przez powołaną Prokuratorię Generalną, działającą zgodnie z interesem narodowym.
9. Rozwój gospodarczy każdej gminy – samowystarczalnej energetycznie, wykorzystującej największe narodowe bogactwo, jakim są zasoby geotermiczne – spowoduje zasadniczą zmianę w funkcjonowaniu gminy; stworzy wielofunkcyjne centrum produkcyjno-usługowe, tworzące samowystarczalny rynek pracy. Stworzy warunki dla uzyskania taniej energii, tańszej wytwórczości, nastąpi rozwój gmin wiejskich i miejskich. Ożywi gospodarkę i przedsiębiorczość.
10. Będziemy chronić polski rynek przed nieuczciwą konkurencją wewnętrzną i zagraniczną. We współpracy międzynarodowej będziemy przestrzegać zasady wzajemności i partnerstwa, we wszystkich sferach działalności Państwa (cła, wymiana handlowa, finanse, polityka społeczna).
11. Będziemy współpracować z wszystkimi krajami świata na tych samych zasadach równości, partnerstwa i przestrzegania prawa, tak z Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym, jak i z krajami pozostałych kontynentów.
12. Doprowadzimy do zrównoważenia obrotów i bilansu handlowego z naszymi partnerami.
13. Jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek uprzywilejowaniu obcego kapitału, produkcji i opodatkowania w stosunku do polskiego.
14. W obliczu globalizacji i koncentracji firm zagranicznych należy koncentrować polskie przedsiębiorstwa i polski kapitał bankowy. Bank Gospodarki Żywnościowej oraz Bank Gospodarki Krajowej oraz Bank Ochrony Środowiska winny stanowić jedną, silną strukturę kapitałową, polską, która winna aktywnie uczestniczyć w procesach rozwoju gospodarczego Polski i inwestycjach.
15. Z uwagi na katastrofalną sytuację ekonomiczną – brak kontroli i niewłaściwe zarządzanie – należy włączyć do budżetu Państwa wszystkie fundusze celowe (które stanowią blisko 50% środków publicznych) oraz nierentowne od lat Agencje Rządowe.
16. Właściwie dobrane projekty gminne, dobrze przygotowane zamówienia publiczne gmin, są w stanie szybko nakręcić koniunkturę gospodarczą, pobudzić rozwój gospodarczy, szczególnie w słabszych gminach.
17. Odrzucamy wprowadzanie podatku katastralnego. Zmniejszymy radykalnie podatki na rzecz intensyfikacji wszelkiej produkcji w gminach, rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, stworzenia nowych miejsc pracy.
18. Wprowadzimy ulgi podatkowe od zysków inwestowanych w nowe miejsca pracy.
19. Sklepy wielkopowierzchniowe, firmy zagraniczne i koncerny międzynarodowe działające w Polsce będą płacić analogiczne podatki jak Polacy, zaś zyski będą w 50% inwestować w Polsce.
20. Polski nie stać na finansowanie rozwoju wszystkich dziedzin, dlatego określono narodowe priorytety rozwoju badań i wdrożeń w najważniejszych dziedzinach.
21. Podstawowym celem nowej polityki gospodarczej będzie maksymalna samowystarczalność kraju, głównie energetyczna, z zasobów własnych, tańsza niż w Europie energia, pełne zatrudnienie.
V
POLITYKA FINANSÓW PAŃSTWA
Polityka NBP musi być koordynowana przez Rząd, tak jak jest w szeregu państw europejskich i jak było w przedwojennej Polsce, przy zachowaniu niezbędnej, statutowej niezależności Banku Centralnego, ale bez pozycji dominującej, którą stwarza obecna Konstytucja, wspierając działania spekulacyjne;
Pierwszym zasadniczym przedsięwzięciem w ramach nowej polityki pieniężnej winno być obniżenie stóp procentowych NBP do poziomu inflacji, ewentualnie niewielkiej nadwyżki, przy czym kredyt redyskontowy, jako główny instrument zasilania banków, winien być udzielany przy 1 procentowej stopie kredytowej w rozmiarach wynikających z programu rządowego, a przyznawany w oparciu o wnikliwą analizę portfela wekslowego przedkładanego przez banki
Takie obniżenie stopy procentowej kredytu redyskontowego NBP spowoduje swobodne obniżenie się kursu złotego w trybie procesów rynkowych, kontrolowanych przez NBP, bez urzędowej dewaluacji. Automatycznie odwróciłoby to niekorzystne obecnie relacje złotówkowych cen produktów krajowych od importowanych.
Obniżenie stóp procentowych kredytów udzielanych przez NBP musi wymusić obniżenie oprocentowania kredytów udzielanych przez banki, które muszą przestawić się w swej działalności na kredytowanie działalności gospodarczej z operacji państwowymi papierami skarbowymi, finansującymi deficyt budżetowy, i z operacji spekulacyjnych;
Dyscyplinę w obniżaniu stóp procentowych przez banki należy egzekwować poprzez ich kontrolę przez NBP i Urząd Nadzoru Bankowego oraz poprzez uprawnienia Izb Skarbowych do progresywnego opodatkowania zysków z przekroczenia dopuszczalnych stóp procentowych;
Doprowadzenie do likwidacji nadpłynności sektora bankowego; po względnym ustabilizowaniu się kursu walutowego złotego na obniżonym poziomie w trybie rynkowym, w drodze decyzji rządowych lub decyzji NBP podejmowanych za zgodą rządu, przeprowadzić należy niezbędne dodatkowe korekty kursowe w celu oparcia pieniądza na parytecie gospodarczym, to jest tak, aby kurs złotego w stosunku do dominujących walut (euro lub dolara) w obrotach handlu zagranicznego lub koszyka walut, „zapewniał stabilizację poziomu cen produkcji i kosztów utrzymania”:
Dążyć będziemy do likwidacji RPP; kontrolę i nadzór nad NBP będą mieć Parlament i Urząd Nadzoru Bankowego.
VI
POLITYKA ROLNA
1. Podstawowym celem polskiej polityki rolnej musi być samowystarczalność żywnościowa kraju.
2. Własność ziemi winna pozostać w rękach Narodu.
3. Zachowamy rodzinny charakter polskich gospodarstw rolnych, produkujących tradycyjnie zdrową żywność, dający pełne zatrudnienie na wsi.
4. Inwestycje w infrastrukturę gmin wiejskich, a w szczególności w geoenergetykę, są najistotniejszym kierunkiem aktywności inwestycyjnej wszystkich źródeł finansowania.
5. Poziom dochodów kompleksu rolno-przetwórczego ma zapewnić pełną rentowność pracującym w gminach rolniczych.
6. Wspierany przez edukację i naukę polski kompleks rolno-przemysłowy wraz z wytwarzaniem i zużyciem tańszej energii ekologicznie czystej będzie jednym z najważniejszych elementów nowej strategii rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju i narodu.
7. Wprowadzimy równe warunki dla konkurencji polskiego rolnictwa z importowaną dotowaną żywnością; ochronimy polski rynek przed żywnością schemizowaną, modyfikowaną genetycznie .
8. Wprowadzimy nowy system kredytowy, ubezpieczeniowy oraz podatkowy, korzystny dla polskiego rolnictwa i rolników.
VII
POLITYKA MIESZKANIOWA
1. Głównym celem polityki mieszkaniowej będzie zapewnienie osobnego mieszkania każdej rodzinie, a docelowo zapewnienie samowystarczalności mieszkaniowej każdej gminy.
2. Zlikwidujemy 22% podatek VAT dla budownictwa i materiałów budowlanych, traktując to działanie jako konieczne ze względów społecznych, prorodzinnych i prorozwojowych.
3. Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe o surowych normach cieplnych i jakościowych wraz z energooszczędnymi instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wykorzystującymi urządzenia energetyki odnawialnej, będzie jednym z najważniejszych elementów nowej strategii gospodarczej Polski, skierowanej bezpośrednio do Polaków.
4. Zlikwidujemy problemy mieszkaniowe ludzi bezdomnych i samotnych, tworząc zróżnicowane formy budownictwa mieszkaniowego dostępnego dla wszystkich.
5. Obniżymy koszty ogólne budownictwa mieszkaniowego, zawyżanych sztucznie przez producentów, pośredników i inwestorów.
6. Powołamy Krajowy Bank Budownictwa Mieszkaniowego, który będzie tanio kredytował rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastrukture w Polsce.
7. Uwłaszczymy mieszkańców spółdzielni ich mieszkaniami.
8. Zlikwidujemy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, relikt PRL-u, i ustawowo dokonamy zmiany tego prawa na własność hipoteczną.
VIII
OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, KULTURA
1. Nakłady na edukację, wychowanie, szkolnictwo wyższe, naukę i kulturę są najważniejsze w długofalowej strategii rozwoju Państwa i Narodu; są najlepszą inwestycją prorozwojową i cywilizacyjną.
2. Zapewnimy wszystkim dzieciom bezpłatne, ogólnodostępne, obowiązkowe 12-klasowe wykształcenie średnie ogólne lub zawodowe.
3. Zwiększać będziemy liczbę uczących się w szkołach średnich i studiujących w wyższych szkołach.
4. Zwiększymy wydatki ze środków publicznych działu „Oświata i wychowanie” – na każde uczące się dziecko.
5. Zwiększymy wydatki środków publicznych działu „Szkolnictwo wyższe” – na każdego studenta.
6. Uruchomimy nowe, prorozwojowe, zgodne z nową Strategią rozwoju Polski kierunki studiów.
7. Zwiększymy liczbę studentów na kierunkach technicznych, geoenergetyka, przemysł chemiczny, rolnoprzetwórczy i obronność.
8. Państwo przede wszystkich odpowiada za ochronę dziedzictwa narodowego i rozwój kultury. Programy nauczania, kształcenia średniego i wyższego winny zawierać istotę tożsamości narodowej, ciągłości kulturowej i pokoleniowej, wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej Polski.
9. Spowodujemy, że media publiczne (prasa, radio, TV) będą kultywować najlepsze tradycje narodowe – etyczne i moralne wzorce zachowań.
IX
NAUKA, BADANIA, ROZWÓJ
l. Tylko Państwa uwzględniające w strategii rozwoju wiodącą rolę nauki, wiedzy i innowacyjności gospodarki, są w stanie sprostać nowym wyzwaniom cywilizacyjnym.
2. Głównym źródłem wszechstronnego rozwoju Polski i Narodu będą zawsze aktywni, twórczy ludzie i ich wiedza oraz własne zasoby naturalne. To fundament nowej strategii rozwoju Polski – Strategia IV Rzeczpospolitej.
3. Dotychczasowe nakłady na naukę, rozwój technologiczny (badania + wdrożenia) i innowacyjność gospodarki – są niebezpiecznie niskie od lat; są najniższe w Europie. Zagraża to strategicznym interesom Polski.
4. Nakłady budżetu Państwa, środków publicznych i podmiotów gospodarczych na dział „Nauka, badania i rozwój technologiczny” muszą być zasadniczo zwiększone.
5. Należy skoncentrować się na kilku wybranych prorozwojowych, tradycyjnie polskich obszarach nauki i techniki, czyniąc z nich specjalności narodowe. Winny to być:
a) „Człowiek” – samowystarczalność żywnościowa kraju, biotechnologie, genetyka, farmakologia, zdrowie.
b) „Środowisko człowieka. Rozwój” – geologia i poszukiwania, zasoby przyrodnicze (kopalne i odnawialne) – samowystarczalność, geoenergetyka, woda pitna – samowystarczalność, ekologiczne budownictwo energooszczędne, systemy inteligentne.
c) „Energia. Transport” – samowystarczalność energetyczna kraju, czyste technologie energetyczne z własnego węgla, gazu i wody morskiej (wodór), gospodarka morska, statki.
d) „Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa” – bioinżynieria medyczna, nanotechnologie i materiały inteligentne.
e) „Współczesne technologie informatyczne” – technologie softwarowe, systemy rozproszone, optoelektronika, technologie wiedzy, systemy inteligentne.
6. Należy podwoić liczbę podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych, działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Podmioty gospodarcze winne podjąć na szeroką skalę własną działalność prorozwojową i badawczą.
7. Konieczne jest potrojenie środków finansowych na badania stosowane i rozwojowe wymienionych wyżej „specjalności narodowych” i odwrócenie istniejących wieloletnich zaniedbań.
XI
BEZPIECZEŃSTWO, PRAWORZĄDNOŚĆ
1. Przepisy i postępowania prawne winny być uproszczone, bezwzględnie egzekwowane w odniesieniu do wszystkich przestępstw, szczególnie recydywy („zero tolerancji”).
2. Przewinienia i przestępstwa drobne winny być karane grzywną lub robotami publicznymi, a nie bezproduktywną karą więzienia. Należy podjąć trud resocjalizacji i wychowania skazanych przez pracę na rzecz Państwa (roboty publiczne płatne na rzecz zakładów karnych i osadzonych) oraz poszkodowanych (alimenty, odszkodowania).
3. Należy przywrócić zlikwidowane gospodarstwa produkcyjne przy zakładach karnych, wytwarzające dochód do środków więziennych.
4. Bezwzględnie należy skrócić okres przebiegu spraw sądowych, czyniąc z wyroku i sankcji „nieopłacalność” przestępstw. Winno to dotyczyć najczęstszych i najcięższych gatunkowo przestępstw jak: morderstwa, gwałty, przestępstwa gospodarcze, finansowe.
5. Polska jako Członek NATO winna mieć profesjonalną silną armię o standardzie międzynarodowym, mobilną, wyposażoną w broń, amunicję i sprzęt wojskowy, maksymalnie produkcji polskiej, zgodnej z normami NATO. Odrzucamy koncepcję sprowadzania zużytego sprzętu wojskowego, doskonale znanego technologicznie innym armiom.

XI
WYZWANIE POLITYCZNE
1. Przedstawiony Program Gospodarczy Polski oparty jest na fundamentalnej roli edukacji i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, wiedzy oraz własnych zasobów przyrodniczych w strategii rozwoju Polski i Narodu.
2. Źródłem radykalnego ożywienia gospodarczego, nowych inwestycji, likwidacji bezrobocia i tworzenia nowych, milionowych miejsc pracy, jest tylko praca, wiedza i kapitał krajowy lub zagraniczny, służący realizacji zupeł nie nowych idei i zamierzeń przedstawionych w niniejszym programie.
3. Rozwój Polski jako całości jest sumą rozwoju i pracy każdego Polaka na rzecz pracodawcy, lokalnej społeczności i gminy, w której przebywa. Człowiek i rodzina, jako elementarne komórki społeczne, oraz gmina jako podstawowa jednostka terytorialna, są współautorami i wykonawcami nowego programu rozwoju suwerennej, niepodległej Polski.
4. Rozwój innowacyjności i samorządności na poziomie gminy, zachowanie reszty majątku narodowego, a szczególnie ziemi i zasobów przyrodniczych w polskich rękach, będzie podstawą ożywienia gospodarczego, zwiększania dochodu narodowego, tworzenia nowych miejsc pracy.
5. Państwo Polskie nie może być nadal demontowane, dzielone i sprzedawane. Nie pozwolimy postawić Państwa i Narodu w stan upadłości. Nie dopuścimy do przetargu publicznego na sprzedaż Polski i Polaków.
6. Proponowane Narodowi warunki akcesji do Unii Europejskiej są nie do przyjęcia.
7. Sprzeciwiamy się wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zrobimy wszystko, by odrzucić w referendum akcesyjnym warunki integracji narzucone Polsce.
8. Rozwój Polski może nastąpić tylko poza UE.

Jeden komentarz do “Program wyborczy LPR w wyborach 2005”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.