Pliki cookies

Jeże­li wcho­dzi­sz na tę stro­nę i nie masz zablo­ko­wa­ny­ch pli­ków cookie w prze­glą­dar­ce jed­no­cze­śnie zga­dza­sz się na zapi­sy­wa­nie tych pli­ków na Two­im dys­ku. Szcze­gó­ły są w zakład­ce „Pli­ki cookies”

Archiwa

Kategorie

4 x tak

Przy­po­mi­nam, że w roku 2004 Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska zebra­ła 750 tys pod­pi­sów pod wnio­skiem o refe­ren­dum pro­po­nu­jąc nastę­pu­ją­ce pyta­nia i obie­cu­jąc prze­pro­wa­dzić te zmia­ny:

1. likwi­da­cja Sena­tu,
2. zmniej­sze­nie licz­by posłów do 230,
3. wpro­wa­dze­nie jed­no­man­da­to­wy­ch okrę­gów wybor­czy­ch do Sej­mu.
4. znie­sie­nie immu­ni­te­tu par­la­men­tar­ne­go.

Chy­ba coś nie wyszło…

Spis obietnic wyborczych Andrzeja Dudy w roku 2015

Spis obietnic wyborczych składanych w czasie kampanii wyborczej przez Andrzeja Dudę w roku 2015

Oto co nam obie­cał kan­dy­dat Duda:
— doło­ży na każ­de dziec­ko 500zł od dru­gie­go poczy­na­jąc,
— nie dopu­ści do zamknię­cia ani jed­nej kopal­ni i nie zwol­ni żad­ne­go gór­ni­ka,
— reak­ty­wa­cja… Czytaj dalej

Monitorowanie zapytań w MySQL

Sta­ną­łem przed pro­ble­mem wyła­pa­nia nie­opty­mal­ne­go zapy­ta­nia w moim sys­te­mie. Ponie­waż sys­tem gada z bazą nie­zwy­kle inten­syw­nie, log zapy­tań uró­sł mi w cią­gu kil­ku minut do wiel­ko­ści trud­nej do ogar­nię­cia. I jak tu zna­leźć tref­ne zapy­ta­nie?

%%the­me­_mo­re%%

Prawo telekomunikacyjne

Jutro, czy­li 23 mar­ca wcho­dzi zno­we­li­zo­wa­ne pra­wo komu­ni­ka­cyj­ne. Inte­re­su­je mnie punkt 173 doty­czą­cy m.in. pli­ków cookies.

Art. 173.

1. Prze­cho­wy­wa­nie infor­ma­cji lub uzy­ski­wa­nie dostę­pu do infor­ma­cji już prze­cho­wy­wa­nej w tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu koń­co­wym abo­nen­ta lub użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go jest dozwo­lo­ne, pod warun­kiem że:… Czytaj dalej

bezpieczne życzenia…

Życze­nia zło­żo­ne Tobie (zwa­nej lub zwa­ne­mu poni­żej: „Przyj­mu­ją­cym Życze­nia”) prze­ze mnie (zwa­ne­go poni­żej: „Życzą­cym”).

Przyj­mij pro­szę, z wyłą­cze­niem wyraź­nej lub domnie­ma­nej mocy wią­żą­cej, naj­lep­sze życze­nia finan­so­wo korzyst­ne­go, oso­bi­ście pomyśl­ne­go oraz medycz­nie nie­skom­pli­ko­wa­ne­go prze­bie­gu ogól­nie przyj­mo­wa­ne­go roku kalen­da­rzo­we­go 2013, z zacho­wa­niem należ­ne­go sza­cun­ku… Czytaj dalej

Co to jest coaching

Według mnie najlepsza jest następująca definicja podana przez ICF (Międzynarodowa Federacja Coachów): "Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a Klientem, która pomaga Klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching Klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia". Czytaj dalej

horoskop

BARAN — Mars

Uro­dze­ni pod zna­kiem bara­na są z natu­ry rze­czy ocię­ża­li umy­sło­wo i z tru­dem uczą się naj­prost­szy­ch rze­czy. Tyl­ko regu­lar­nym biciem moż­na zmu­sić bara­na do przy­swo­je­nia tablicz­ki mno­że­nia i pod­sta­wo­wy­ch zasad gra­ma­ty­ki. W pra­cy uro­dze­ni pod zna­kiem bara­na, dzię­ki swo­jej wro­dzo­nej tępo­cie, dez­or­ga­ni­zu­ją… Czytaj dalej

Finansowanie społecznościowe — nowe stanowisko MAC

Mamy cie­ka­wost­kę, MAC nie ogło­sił kon­sul­ta­cji spo­łecz­ny­ch ale zacho­wu­je się jak­by je pro­wa­dził. Nic z tego nie rozu­miem.

Bo z jed­nej stro­ny zmia­na ma iść szyb­ko i uszczel­nić dziu­rę, któ­rej nie ma ale jed­no­cze­śnie jest… Jak urzęd­nik tra­ci kon­tro­lę nad czymś, co miał… Czytaj dalej

Metody manipulacji społeczeństwem stosowane przez polityków

[zna­le­zio­ne w necie]

Oto, opar­ta o pra­ce ame­ry­kań­skie­go lin­gwi­sty Noama Chom­skie­go, lista „10 stra­te­gii mani­pu­la­cji” przez esta­bli­sh­ment.

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ

Klu­czo­wym ele­men­tem kon­tro­li spo­łe­czeń­stwa jest stra­te­gia pole­ga­ją­ca na odwró­ce­niu uwa­gi publicz­nej od istot­ny­ch spraw i zmian doko­ny­wa­ny­ch przez poli­tycz­ne i eko­no­micz­ne eli­ty, poprzez… Czytaj dalej

Lokaty 24 godzinne

Uwa­ga — dla posia­da­czy lokat dwu­dzie­stocz­te­ro­go­dzin­ny­ch!

Z koń­cem mar­ca został zmie­nio­ny spo­sób licze­nia podat­ków od zysków kapi­ta­ło­wy­ch, więc dziś mając loka­tę z kapi­ta­li­za­cję dzien­ną może­sz pła­cić nawet poda­tek w wyso­ko­ści 50% odse­tek!

Nale­ży zli­kwi­do­wać natych­mia­st takie loka­ty i prze­nie­ść na inne for­my oszczę­dza­nia.

Koniec życia na kredyt

Zaczę­ła się ostra jaz­da

Zaczy­na się ostra jaz­da, a raczej koń­czy się życie na kre­dyt.
Niem­cy nie sprze­da­li swo­ich obli­ga­cji
Por­tu­ga­lia już nie sprze­da swo­ich obli­ga­cji
Węgrzy mają nóż na gar­dle

Wystar­czy­ło, że ban­ki prze­je­cha­ły się na gre­ka­ch i od razu grunt… Czytaj dalej